Vi is not vim

(hugodaniel.pt)

49 points | by HugoDaniel 221 days ago

61 comments