Vi is not vim

(hugodaniel.pt)

48 points | by HugoDaniel 4 days ago

61 comments