Vi is not vim

(hugodaniel.pt)

49 points | by HugoDaniel 126 days ago

61 comments